Բժշկահոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոն

Երեխայի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատումը

 1. Կրթության առանձնահատուկ պայմաններ սահմանելու նպատակով երեխան կարող է ներկայացվել կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատման՝ ծնողի (օրինական ներկայացուցչի) դիմումի հիման վրա կամ երեխայի կրթության վայր հանդիսացող ուսումնական հաստատության մանկավարժական խորհրդի դիմումի հիման վրա, եթե դիմումին կցված է ծնողի ստորագրած համաձայնագիրը։
 2. Երեխայի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի մանկավարժահոգեբանական գնահատումը կազմակերպվում է ծնողի (կամ նրա այլ օրինական ներկայացուցչի) մասնակցությամբ։
 3. Երեխայի կրթության առանձնահատուկ պայմանի կարիքի գնահատումը իրականացվում է երեխայի կենսագործունեության բնական միջավայրում (ընտանիք, ուսումնական հաստատություն և երեխայի շփման այլ միջավայրում):

Բժշկահոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոնի գործունեությունը

Բժշկահոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոնի գործունեության հիմնական առարկան և նպատակը երեխաների ֆիզիկական, մտավոր և (կամ) հոգեկան զարգացման առանձնահատկությունների բացահայտումն ու գնահատումն է, նրանց ընդունակություններին ու կարողություններին համապատասխան կրթության իրականացման ձևի ընտրությունն ու հատուկ կրթական բնույթի գործունեության իրականացումն է:

Երևանի բժշկահոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոնը գործում է 2007 թ.  օգոստոսի 20–ից: Այն ստեղծվել է Երևանի թիվ 5 հատուկ դպրոցի հիման վրա համաձայն ՀՀ Կառավարության որոշման: Կենտրոնի մասնագետները մշտական կապի մեջ են բոլոր ուսումնական հաստատությունների  թիմերի մասնագետների հետ` տրամադրելով նրանց խորհրդատվություն և մեթոդական աջակցություն: Կենտրոնը համագործակցում է  հասարակական և միջազգային կազմակերպությունների հետ`«World Vision-Հայաստան»,  «Հույսի կամուրջ», «Բաց հասարակութան օժանդակության հիմնադրամ», «Առաքելություն արևելք», «Պրոջեքտ հարմոնի» և այլն:

Ծառայություններ

 • կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթական կարիքի գնահատում;
 • կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների զարգացման նպատակով հատուկ մանկավարժական, սոցիալ- հոգեբանական, վերականգնողական զարգացնող աշխատանքների կազմակերպում և մատուցում;
 • կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ծնողներին (այլ օրինական ներկայացուցիչներին) խորհրդատվության
 • մատուցում, ծնողական կրթութան դասընթացների կազմակերպում;
 • հատուկ հանրակրթական և ներառական ծրագրով աշխատող հանրակրթական դպրոցների մասնագետների վերապատրաստումներ;
 • կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների վերաբերյալ տվյալների բազայի ստեղծում և տեղեկատվական– վերլուծական աշխատանք;
 • կենտրոնում երեխաների կրթության և խնամքի ժամանակավոր կազմակերպում ;
 • կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների հետ զարգացնող աշխատանքների առաջավոր փորձի անփոփում և տարածում, նոր մեթոդների ստեղծում և փորձարկում:

2009թ.–ից ՀՀ  Կառավարության 19.04.2009թ. N 386 և 18.06.2009թ. N 682 որոշումների համաձայն`  գործում են Գնահատման կենտրոնի Ստեփանավանի և Կապանի մասնաճյուղերը:

Երևան

ՀՀ, Երևան, Քաջազնունի 12

հեռ.՝010 55-24-95   (ընդունարան), 010 55-94-51  (գնահատման բաժին)

Էլ.հասցե՝ er-bgk@mail.ru

Վեբ-կայք: http://assessmentofeducationalneeds.com

Սյունիքի մարզ

ք.Կապան, Լեն-Հանքեր 15

հեռ.   (0285)2-54-21

Լոռու մարզ

ք.Ստեփանավան,  Երիտասարդական 51

հեռ.  (0256)  2-24-32